menu

Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο της Best House

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της μεσιτικής εταιρίας Best House η οποία και τη διαχειρίζεται. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή και συναίνεση των παρόντων Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Best House έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μέγιστη δυνατή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αποθήκευση Στοιχείων Προστασία δεδοµένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα µας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισµένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε µε την ιστοσελίδα, η ηµεροµηνία της επίσκεψής σας κλπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται µε σκοπό να βελτιώσουµε την ποιότητα και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας.

Η Best House σέβεται την επιθυµία σας για προστασία και εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία . Προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται µόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. 

Cookies

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από µία ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζηµιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε µέσω των ρυθµίσεων στο πρόγραµµα αναζήτησής (browser) σας. Κατά κανόνα τα cookies χρησιµοποιούνται στην ιστοσελίδα µόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυµων, στατιστικών εκτιµήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies ενδέχεται µερικές φορές να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς σε συγκεκριµένα τµήµατα της ιστοσελίδας, για τους οποίους θα ενηµερωθείτε εάν προσπελάσετε ένα από αυτά τα τµήµατα.

Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Τα κείµενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία δικαιωµάτων πνευµατικής ιιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανοµή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση ή αναµετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της ιστοσελίδας µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο µέσο. Ενδέχεται η ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

Εγγυήσεις Αποκλεισµός Ευθύνης

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε ρητή η σιωπηρή εγγύηση. Αν και θεωρούµε ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαµβάνουν λάθη και ανακρίβειες.

Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή γίνεται µε δική σας ευθύνη και αναλαµβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

H Best House σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόµενες ζηµίες που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές. Ο αποκλεισµός της ευθύνης της Best House συµπεριλαµβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν µετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

H Best House δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων που οφείλονται σε τρίτους.Η Η Best House δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήµατα µη προσβασιµότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Εφαρµοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

e-max.it: your social media marketing partner